Проект µSAT

Проектът µSAT представлява инициатива на КАСТРА за създаване на система за дистанционно наблюдение на околната среда и съответно създаване на информационни продукти и услуги чрез микроспътник и наземна инфраструктура. Крайната цел на този проект е облагодетелстване на всички сфери на индустриалната, икономическата, научно-техническата и държавната дейност в регионален, национален и международен мащаб.

OKsat2015проектиране и илюстрация: О и К СД, 2015г

Полезен фактор

Събирането, обработката и разпространението на данни за природата на Земята и човешката дейност са в основата на разнообразни научни, приложни и търговски дейности. Съществуват множество бизнес потребители на генерираните от системата информационни масиви на всеки етап в национален, регионален и международен мащаб, в това число – държавна администрация, обществен сектор, бизнес организации и индивидуални потребители.

При едно обобщено представяне информационните спътникови системи могат да предоставят информация за атмосферата, слънчевата радиация, сушата, океаните и криосферата. Проектът µSAT обхваща събиране на данни относно земната повърхност, а в това число – земно покритие и промяна на неговата употреба; динамика на растителността; температура на повърхността; възникване на пожари, вкл. обхват и температурни аномалии; вулканични ефекти, вкл. честота, температурни аномалии и въздействие; влажност на повърхността.

Приложение 1: Дистанционно наблюдение на земната повърхност чрез многоспектрална цифрова камера и създаване на информационни изображения за нуждите на различни потребители и дейности като: контрол на растителна покривка, земна и водна повърхност, екологичен мониторинг, сигурност и др.

Приложение 2: Безжично събиране на данни от наземни сензорни мрежи или потребители, и препредаване на данните през контролната станция към крайни потребители

Симулирана еволюция на проекцията на орбитата на спътника върху Земната повърхност, гледана от страна на южния полюс, за случая на планираната полярна орбита. (Моделиране и симулация : Магистърска програма ‘Аерокосмическо инженерство и комуникации’ към Физически Факултет на Софийски Университет ‘Св.Климент Охридкси’)

Обществен отклик

По данни на Европейския Съюз (‘Евробарометър’, 2009 г.), българското обществено мнение е трето по сила по подкрепа важността на Космическите програми за Съюза в световен мащаб и българското обществено мнение най-силно подкрепя увеличаването на Европейските бюджети за космически програми. Графиките могат да бъдат видяни в подготвената относно проекта презентация.

Общи компоненти на системата

Създаването и интегрирането на всички компоненти в системата изисква тясно взаимодействие и обединени усилия на организации с допълваща се експертиза. Към настоящия момент в КАСТРА членуват повече от 25 фирми, организации и научни институти, вземащи активно участие в реализацията на проекта.

общите компоненти на системата се състоят от:

  • Спътник с микро-платформа от порядъка на 30-40 кг или клъстер от 2 по-малки спътника
  • Приемна станция(и) и контролна зала (стационарни и/или мобилни)
  • Информационно-комуникационна(ИК) инфраструктура за анализ, обработка, архивиране и разпространение на данни
  • Квалифициран имотивиран екип от обучени в областта специалисти

Основни дейности и направления

WP1: Дизайн на микросателит, Производство, Пускане и Експлоатация

WP2: Полагане на наземна и ICT инфраструктура

WP3: Обучение, Тренинг и Развитие на човешките ресурси

WP4: Визуализация, Комуникация, Маркетинг и База данни

Фази на проекта

Фаза 1: Проучване,Разработка и Проектиране. Продължителност: 5 месеца (застъпва се с етап 2).

Фаза 2: Производство, Интеграция и Тест. Продължителност: 11-12 месеца (застъпва се с етап 1)

Фаза 3: Проверка, извеждане и начало на експлоатация. Продължителност: 4-5 месеца (застъпва се с етап 2)

Фаза 4: Тестове в орбита, обучение, разпространение. Продължителност: 4-5 месеца (застъпва се с етап 3)

Кратка презентация на проекта

CASTRA_project_uSAT_EN_BD_v1a