ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

Членовете на CASTRA предлагат разнообразие от продукти и услуги в областта на високите технологии и изследвания.

Вижте интересите, възможностите и предложенията ни на индивидуалните интернет страници на нашите организации.
Като цялостна динамична  организация изградена на базата на  ефективни и допълващи се взаимодействия между членовете си, CASTRA има знанията, ресурсите и енергията да осъществява както общностни проекти от национален мащаб, така и на вашите индивидуални идеи, постигайки резултатите от които имате нужда.

В областта на аеро-космическите технологии, изследвания и техните приложения,  ние ви предлагаме:

  • изследователска и развойна дейност и консултации;
  • трансфер на технологии и внедряването им в производството на иновативни и конкурентоспособни продукти;
  • цялостни решения и системи,  единствено възможни  обединявайки допълващия се капацитет и дейност на членовете на CASTRA.
  • мотивационно и специализирано академично и професионално обучение;

Свържете се с нас за да разберем как можем да работим заедно  в интерес на цялостното развитие на този  високотехнологичен сектор на икономиката и човешкото познание.

 

In partnership with the Physics Faculty of Sofia University, CASTRA established first of its kind M.Sc. program in Aerospace Engineering and Communications, run in three different languages – Bulgarian, English and Russian.

Check the EDUCATION section here for full Program information

Additional opportunities exists for professional training and R&D services through our member organisations.

Contact us for more details.