Кои сме ние ?

Обобщено резюме за сваляне-натисни ТУК !

‘Клъстер Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения’ (CASTRA) е неправителствено сдружение в обществена полза между представители на бизнеса, академични институции и неправителствени организации с дейност и капацитет в областта на разработката на аеро-космически технологии и тяхното приложение в иновативни продукти и услуги, част от ‘икономика на знанието и иновациите’.CASTRA_structure1Структура на клъстера и взаимодействие с външни партньори

Какво целим ?

1. да съдействаме за развитието на изследванията, иновациите и технологиите в областта на аеро-космическите технологии и изследвания и техните приложения в индустрията и другите сфери на обществена и частна дейност;

2. да подпомагаме изграждането на подходяща среда за обучението, професионалната квалификация и развитието на кадри, създаване на съвместни образователни центрове, както и разработване на съвременни учебни програми за обучение в сектора „Аеро-космически технологии, изследвания и приложения” и свързаните дисциплини;

3. да създадем платформа за обмен на информация, координиране на общностни програмни инициативи, спомагащи за развитието на сектора „Аеро-космически технологии, изследвания и приложения” и подобряване на неговата конкурентоспособност;

4. да създадем национална технологична платформа в сектора „Аеро-космически технологии, изследвания и приложения”

5. да създадем повишен позитивен обществен интерес и нагласа към дейностите в областта на аеро-космическите технологии, изследвания и техните приложения и към дейността на организациите – членки на CASTRA.

Как ще го направим?

1. Чрез разработване, създаване и подпомагане прилагането на съвременни политики, стратегии, приоритети, мерки и инструменти за регионално и национално икономическо и социално развитие в областта на Аеро-космическите технологии, изследвания и техните приложения

2. Чрез проучване, създаване и поддържане на бази данни, свързани с икономическия и ресурсния потенциал на страната в областта на аеро-космическите технологии, изследвания и приложения;

3. Чрез разработване , координиране, осъществяване на национални позиции, приоритети и мерки по национални научни програми, оперативните програми и други национални и общностни инструменти , разработване, координиране и участие в проекти и програми за регионално икономическо и социално развитие , финансирани по национални, европейски и международни програми;

4. Чрез разработване на мерки, координиране и съдействие на националните координационни органи по защита интереса на българските научни, бизнес и неправителствени организации в европейските и международни програми и инициативи (например рамковата програма на ЕС и др.);

5. Чрез осъществяване на проекти и програми, подпомагащи евроинтеграцията и евросътрудничеството;

6. Чрез организиране на семинари, кръгли маси, дискусии, учебни центрове, обучения и учебни програми за повишаване на информираността и квалификацията на кадрите, заети в сектора „Аеро-космически технологии, изследвания и приложения”;

7. Чрез мобилизиране участието на всички членове на CASTRA за привличане на инвестиции;

8. Чрез участия в сдружения с други подобни национални и международни организации за реализиране на планираните дейности и изграждане на национална платформа за защита интересите на различните участници в сектора;

9. Чрез организиране и участие в регионални, национални и международни форуми;

10. Чрез коопериране и обединяване на усилията в сферата на логистиката, производството, маркетинга и реализацията на продуктите на CASTRA и неговите членове;

11. Чрез взаимодействие с държавната администрация и органи, и всички заинтересувани организации по изработка и реализация на национална космическа програма и осигуряване ефективното и пълноценно членството на Република България в Европейската Космическа Агенция

12. Чрез членство в европейски и международни технологични платформи в областите на технологиите, иновациите и космическите изследвания и приложения.