Устав

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ
“Клъстер аеро-космически технологии, изследвания и приложения”
(изменен с решения на Общото събрание от 28 октомври 2011г. и 13 февруари 2014г.)

Глава Първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение с нестопанска цел „КЛЪСТЕР Аеро-космически технологии, изследвания и приложения”.

Чл. 2. (1) Сдружението с нестопанска цел е с наименование: „КЛЪСТЕР Аеро-космически технологии, изследвания и приложения” и се нарича по-долу за краткост „КАКТИП”. Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница като „Cluster Aerospace Technologies, Research and Applications”, съкратено „CASTRA”. КАКТИП се създава по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2)Символите на КАКТИП се предлагат от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание.
(3)КАКТИП осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации.

Чл. 3. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Седалището на КАКТИП е в град София. Адресът на управление се определя с решение на Общото Събрание на Сдружението

Чл.4. КАКТИП се учредява за неограничено време.

Чл.5. КАКТИП се определя за осъществяване на дейност в  обществена полза, като разходва имуществото си за:
1. Развитие на науката, образованието , техниката и технологиите
2. Развитие и утвърждаване на духовните и културни  ценности и гражданското общество;
3. Подпомагане на  личностната  и професионална   интеграция и реализация на човешки ресурси и кадри с  интерес към предмета на дейност на КАКТИП.
4. Насърчаване и осигуряване свободен обмен на информация и идеи с организации със сродна дейност;
5. Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за постигане на целите на сдружението;
6. Подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническа база и инфраструктура нужна за постигане на целите на сдружението  и бенефициентите на неговата дейност;
7. Подпомагане създаването и реализирането на образователни програми ;
8. Насърчаване сътрудничеството между общините, не-стопанските организации и бизнес средите за устойчиво местно развитие;
9. Обединяване човешки и финансови ресурси към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността с интерес към дейността на КАКТИП;

Глава Втора
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. КАКТИП е доброволно, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение, основаващо се на взаимно доверие между членовете му.

Чл. 7. КАКТИП се учредява със следните цели:
1.  да съдейства за  развитието на изследванията, иновациите и технологиите  в  областта на аеро-космическите технологии и изследвания и   техните приложения в индустрията и другите сфери на обществена и частна дейност;
2.  да подпомага изграждането на подходяща среда за обучението, професионалната квалификация  и развитието на кадри,  създаване на съвместни образователни центрове, както и разработване на съвременни учебни програми за обучение  в сектора „Аеро-космически технологии, изследвания и приложения” и свързаните дисциплини;
3. да създаде платформа за обмен на информация, координиране на общностни програмни инициативи, спомагащи за развитието на сектора „Аеро-космически технологии, изследвания и приложения” и подобряване на неговата конкурентоспособност;
4. да създаде национална технологична платформа в сектора „Аеро-космически технологии, изследвания и приложения”
5. да създаде  повишен позитивен обществен интерес и нагласа към   дейностите в областта на  аеро-космическите технологии, изследвания и техните приложения и към дейността на организациите – членки  на КАКТИП.

Чл. 8. КАКТИП ще използва следните средства за постигане на целите си:

1. Разработване, създаване  и подпомагане прилагането на съвременни  политики, стратегии, приоритети, мерки  и инструменти за регионално и национално икономическо и социално развитие в областта на  Аеро-космическите  технологии, изследвания и техните приложения
2. Проучване, създаване и поддържане на бази данни, свързани с икономическия и ресурсния потенциал на страната в областта на аеро-космическите технологии, изследвания и приложения;
3. Разработване, координиране, осъществяване на национални  позиции, приоритети и мерки по национални научни програми, оперативните програми и други национални и общностни инструменти ,  разработване, координиране и участие в  проекти и програми за регионално икономическо и социално развитие , финансирани по национални, европейски и международни програми;
4. Разработване на мерки, координиране и съдействие на националните координационни органи по защита интереса на българските научни, бизнес и неправителствени организации в европейските и международни програми и инициативи (например рамковата програма на ЕС и  др.);
5.Осъществяване на проекти и програми, подпомагащи евро-интеграцията и евросътрудничеството;
6.Организиране на семинари, кръгли маси, дискусии, учебни центрове, обучения и учебни програми за повишаване на информираността и квалификацията на кадрите, заети в сектора „Аеро-космически технологии, изследвания и приложения”;
7. Мобилизиране участието на всички членове на КАКТИП за привличане на инвестиции;
8. Участия в сдружения с други подобни национални и международни организации за реализиране на планираните дейности  и изграждане на национална платформа за защита интересите на различните участници в сектора;
9. Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми;
10. Коопериране и обединяване на усилията в сферата на логистиката, производството, маркетинга и реализацията на продуктите на КАКТИП и неговите членове;
11. Взаимодействие с държавната администрация и органи, и всички заинтересувани организации по изработка и реализация на национална космическа програма и осигуряване ефективното и пълноценно членството на Република България в Европейската Космическа Агенция
12.  Членство в европейски и международни технологични платформи в областите  на технологиите, иновациите  и космическите изследвания и приложения,

Чл. 9. (1) КАКТИП може да извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3 от ЗЮЛНЦ. Предметът на стопанска дейност на КАКТИП е: консултантски услуги, свързани с разработване на бизнес планове, проекти и програми; извършване на маркетингови проучвания и анализи, посредничество за коопериране в регионален, национален и международен мащаб, консултации и услуги по въпроса на вноса и износа, управление на стопански субекти; информационни услуги – предоставяне на информация за  програми за финансиране за науката и индустрията, проучвания и др.; организиране и провеждане на конференции, изложения, обучения, технически услуги, превод и легализация на документи, издателска дейност,  разработка и продажба на софтуер и хардуер, извършване на анализи и изпитвания,  и всяка друга, незабранена от закона дейност, свързана с предмета на основната дейност на КАКТИП.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в Търговския закон и останалото приложимо законодателство.
(3) Приходите от стопанската дейност ще бъдат използвани за постигане на целите на КАКТИП.
(4) В случаите когато това не е уредено с допълнително споразумение между КАКТИП и съответния негов член, всеки член на КАКТИП запазва възможността си за самостоятелна стопанска дейност необвързана с тази на  КАКТИП по ал.1,  или  тази на другите членове на Сдружението.

Глава Трета
ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) (1) Членуването в КАКТИП е доброволно. В сдружението има две категории членство – Пълноправно и Асоциирано.
(2) Пълнoправни членове могат да бъдат търговци, научни организации и техните подразделения, технологични центрове и научни съюзи, неправителствени организации, организации на работодателите, общини и областни администрации и други юридически лица, чиято дейност или интереси са свързани  със сектора  „Аеро-космически технологии, изследвания и приложения” и които приемат целите и насоките за функционирането на КАКТИП. Асоциирани членове могат да бъдат както изброените по – горе юридически лица, така и физически лица. Пълноправните членове и асоциираните членове се обозначават общо като „Членове“  по – долу в този Устав, освен ако не е указано другояче.
(3) Взаимоотношенията между КАКТИП и неговите членове се уреждат с този Устав, вътрешните актове на КАКТИП и действащото законодателство.
(4) Пълноправните членове участват в работата на органите на КАКТИП чрез своите законни представители или чрез други упълномощени лица. Упълномощаването се извършва в писмена форма.
(5) За членството си пълноправните членовете на KAKTИП дължат членски внос, съгласно решение на Общото събрание на KAKTИП, в съответствие с условията на настоящия устав. Начинът на плащане на членския внос се определя от Общото събрание.
(6) Асоциираните членове на КАКТИП дължат членски внос, определен от Управителния Съвет на Сдружението. Начинът на плащане на членския внос  се определя от Управителния Съвет (УС).
(7) Членовете на КАКТИП, които са държавни  учебни заведения и обществени изследователски организации определени със закон (училища, университети, научни институти към БАН и др. подобни.) са освободени  от  заплащането на членски внос и внасяне на имуществени вноски по ал.8 поради естеството на тяхната дейност и организация. Тези членове подпомагат дейността на КАКТИП чрез предоставяне  за ползване от Сдружението на собствени материални, нематериални и човешки ресурси и или други не-финансови ресурси за нуждите на дейностите на КАКТИП, което е уредено чрез допълнителни  двустранни споразумения  между тези членове и Сдружението.
(8) Допълнителни имуществени и парични вноски от пълноправните членове могат да бъдат правени по решение на Общото събрание на KAKTИП.
(9)Допълнителни имуществени и парични вноски могат да бъдат правени от всеки пълноправен или асоцииран  член на KAKTИП и чрез негово индивидуално решение.
(10) Членството в КАКТИП на юридически лица може да се преобразува от „Пълноправно“ в „Асоциирано“, и обратно с доброволно волеизявление от заинтересования член до съответния орган овластен да приема пълноправни или асоциирани членове и след вземане на решение на този орган по реда на чл.14.
(11) Лицата, които са членовете на КАКТИП към 13 февруари 2014 година, с изключение на тези, за които е налице някое  от условията на чл.15, ал.1, автоматично получават статут „Пълноправен член’.

Чл. 11. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) (1) Всеки пълноправен член на КАКТИП, чрез своите представители има право:
1. да участва в дейността на КАКТИП и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да бъде информиран за дейността на КАКТИП;
4. да се ползва от имуществото  и сградите на КАКТИП и от резултатите от дейността му.
(2) Всеки асоцииран  член на КАКТИП –лично или чрез своите представители има право  да участва в дейността на КАКТИП и да бъде информиран за дейността на Сдружението ;

Чл. 12. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Членовете на КАКТИП, са длъжни:
1. да спазват Устава на КАКТИП и да работят за постигане на целите му;
2. да работят за увеличаване на имуществото на КАКТИП и издигане на неговия обществен авторитет;
3. да заплащат годишен членски внос в размера, по начина и в срока определени съгласно чл.10.

Чл. 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството. Упражняването на членски права не може да бъде предоставено другиму.

Чл. 14. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) (1) Пълноправните членове на КАКТИП се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда и се произнася по молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата за разглеждане на първото следващо Общо събрание. Приемането на пълноправните членове става с явно гласуване и мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.
(2) Асоциираните членове се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда и се произнася по молбата задължително в едномесечен срок. Приемането на асоциираните членове става с явно гласуване и мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(3) КАКТИП води книга или електронен регистър  на своите членове, в която се записва наименованието, седалището, адреса на управление и единния им идентификационен код, или трите имена, постоянен адрес и ЕГН за физическите лица. Формата и редът за водене на електронния регистър се определят с решение на Управителния съвет.

Чл. 15. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) (1) Членството се прекратява:
1.  с едностранно писмено волеизявление до УС на  КАКТИП;
2. с изключването на члена с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет – за пълноправните членове, или с решение на Управителния съвет – за асоциираните членове
3. с прекратяването на юридическото лице – член на КАКТИП, или смърт на физическото лице – асоцииран член на КАКТИП;.
4. с отпадане.
(2) В случаите на т. 1 и т.3 на предходната алинея членството се прекратява автоматично с настъпване на съответните факти, които се констатират от Управителния съвет.
(3) Член на КАКТИП може да бъде изключен единствено и изключително (а) при виновно неизпълнение на съществени разпоредби на Устава на КАКТИП и решения на Общото събрание; и (б) когато е извършил действия, които са явно несъвместими с целите на КАКТИП. Решението за изключване се взема от Общото събрание по предложение на Управителния съвет  – за пълноправните членове, или от Управителния съвет – за асоциираните членове, като в случая на буква „а” Управителният съвет е длъжен предварително да уведоми члена за неизпълнението и да му даде подходящ срок за изпълнение.
(4) Основание за отпадане на членството в КАКТИП е редовното и системно неучастие в работата на Общото събрание и на другите органи, в които съответният член на КАКТИП е избран,  или забава за внасянето на членския внос с повече от 3 месеца. За редовно и системно неучастие се счита неявяването на поне три последователни заседания на съответния орган на КАКТИП, което се констатира с протоколите за провеждане на заседанията. Констатирането на основание за отпадане на пълноправно членството се извършва от Управителния съвет, който предлага на Общото събрание да вземе решение за отпадане Констатирането на основание за отпадане на асоциирано  членството се извършва от Управителния съвет, който  вземе решение за отпадане на членството на съответния асоцииран член.

Глава Четвърта
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 16. Органите за управление на КАКТИП са:
1. Върховен орган на КАКТИП е Общото събрание (ОС);
2. Управителен орган на КАКТИП е Управителният съвет (УС).

Чл. 17. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Общото събрание е върховен орган на управление на КАКТИП. В него участват всички пълноправни членове на КАКТИП.

Чл. 18. Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава на КАКТИП;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на КАКТИП;
4. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Приема и изключва пълноправните членове;
5. Определя броя на членовете, избира и освобождава от отговорност членовете на УС; избира Председател  и Съпредседател  на УС и изпълнителен  директор на Сдружението ;
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори за независим финансов одит на Сдружението в случаите, предвидени в закона;
7. Приема годишния финансов отчет и отчета за дейността на УС;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на КАКТИП, освен в случай на несъстоятелност;
9. Утвърждава решения на УС за откриване и закриване на клонове;
10. Утвърждава решения на УС за участие в други организации;
11. Приема основните насоки и Програма за дейността на КАКТИП; определя задачи и програми за изпълнение от страна на Управителния съвет и срокове за тяхното изпълнение;
12. Приема бюджета на КАКТИП;
13. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
14. Отменя решения на УС, когато противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
15. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос на пълноправните членове;
16. При прекратяване на КАКТИП взема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество;
17. Взема и други решения, предвидени в Устава или от интерес на Сдружението.
18. (нов, решение на ОС от 13/2/2014г) Решенията на Общото събрание на KAKTИП, касаещи разпореждане с финансови  и нефинансови активи и средства, включително по чл.10 ал.8,  се взимат само с гласовете на пълноправните членове на КАКТИП, които дължат или са заплатили по собствено желание членски внос и са направили имуществени вноски съгласно чл.10. В този случай, списъчния състав на Общото Събрание се намалява с броя на членовете, възползвали се от правото си по  чл.10 ал.7

Чл. 19.
(1) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от УС.

Чл. 20.
(1) (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Общото събрание се свиква от УС или по искане на една трета от пълноправните членове на КАКТИП,  направено в писмена или електронна форма (по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис).  Искането се счита направено, ако е получено от Председателя или Съпредседателя на УС или Изпълнителния директор на Сдружението.
(2) (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание представител на  УС не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на КАКТИП по писмено искане на заинтересованите пълноправни членове или натоварено от тях лице.

(3) (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Свикването се извършва чрез покана, изпратена по пощата с обратна разписка, факс или електронна поща, не по-късно от 10 дни преди насрочената дата на всеки един пълноправен член на КАКТИП
(4)  Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 21. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на пълноправните членове в седалището на КАКТИП или изпратени по факс или електронна поща най-късно 7 дни преди датата на Общото събрание. При поискване, копие от тях може да се представя на всеки пълноправен член безплатно

Чл. 22. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и протоколчика на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване наличието на кворум.
(3) (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Ако пълноправен член на КАКТИП не може да присъства на Общото събрание, той може да упълномощи друг  член или трето лице да го представлява. Упълномощаването става с писмено пълномощно.

Чл.23. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Заседанията на Общото събрание са редовни, ако присъстват или са представлявани повече от половината от пълноправните членове на КАКТИП. При липса на кворум началото на събранието се отлага с един час, провежда се на същото място и при същия дневен ред и е легитимно независимо от това колко членове се явят.

Чл. 24. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Всеки пълноправен член има право на един глас в Общото събрание.

Чл. 25. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 1. него, неговия съпруг (а) или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;  2. юридически лица, представлявани от него  или в които той може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 26. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство повече от половината от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 18, т. 1, т. 3,. 4 и 15 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 27.(1) (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички пълноправни членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписването и/ или обнародването им в Държавен вестник.

Чл. 28. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите, пълномощни  за всеки упълномощен представител на  пълноправен член на КАКТИП когато той не присъства  лично,   и документите свързани със свикването на Общото събрание
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Чл. 29. (1) КАКТИП се управлява  от Управителен съвет.
(2) (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 /две/ години . Членовете на Управителния съвет могат да бъдат променяни по всяко време.
(3) (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Управителният съвет се състои най-малко от 3 (три) физически лица – представители на пълноправните членове на сдружението и е в състав, определен от Общото събрание. Членовете на Управителния съвет са задължително пълноправни членове на КАКТИП. Юридически лица, които са членове на КАКТИП, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 30. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на КАКТИП и да пазят информацията във връзка с дейността на КАКТИП, до която са имали достъп и след изтичане на мандата им.
(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
(4) (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Общото събрание избира  с обикновено  мнозинство Председател и Съпредседател на УС и Изпълнителен директор на КАКТИП за срок от 2  години. Председателя и Съпредседателя на Управителния съвет и Изпълнителния директор на Сдружението могат да бъдат променяни по всяко време.
(5) Всеки член на УС може да поиска от Председателя и Съпредседателя на УС да свика заседание .

Чл. 31. Управителният съвет:
1. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на КАКТИП;
2. Приема структурата, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на КАКТИП;
3. Взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава, включително за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем;
4. Определя реда и организира извършването на дейността на КАКТИП и носи отговорност за това;
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на КАКТИП;
6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
7. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
8. Взема решения за създаване на допълнителни органи, като Експертен съвет /ЕС/, работни групи по различни проблеми и др., които да подпомагат УС или негови членове в оперативната работа;
9. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Приема и изключва асоциираните членове;
10.(нов, решение на ОС от 13/2/2014г) Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос на асоциираните членове;
11. (нов, решение на ОС от 13/2/2014г) Обсъжда и решава всички други въпроси, които са предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав, с изключение на въпросите, които са от изключителната  компетентността на Общото събрание
12. (нов, решение на ОС от 13/2/2014г) Решенията на Управителния съвет на KAKTИП, касаещи разпореждане с финансови и нефинансови активи и средства,  се взимат само с гласовете на членовете на УС, представители на пълноправните членове на КАКТИП, които дължат или са заплатили по собствено желание членски внос и са направили имуществени вноски съгласно чл.10. В този случай, списъчния състав на Управителния съвет се намалява с броя на представените в УС членове на КАКТИП, възползвали се от правото си по  чл.10 ал.7“

Чл. 32.(1)  (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя или Съпредседателя на УС или Изпълнителния директор на Сдружението. Заседание на УС може да се свика и от упълномощен представител на поне една трета от пълноправните членове на Сдружението. Председателят или Съпредседателят на УС или Изпълнителният директор на Сдружението са длъжни да свикат заседание на Управителния съвет при направено писмено искане  в тридневен срок, в противен случай то може да се свика от всеки член на Управителния съвет. Свикването на Управителния съвет става с писмена покана, предадена лично или изпратена на всеки член на УС по куриер, поща, факс или електронна поща.
(2) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.
(3) (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет, освен в случаите, предвидени в чл. 31, т.3  от Устава, в които се вземат с мнозинство от всички членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 33. Управителният съвет е длъжен периодично да приема предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на КАКТИП при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на КАКТИП.
(2) Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 35 Общи функции на Председателя и Съпредседателя на УС и Изпълнителния Директор на Сдружението:
(1)  Председателя на УС:
1. Осъществява координация между органите на КАКТИП;
2. Председателства заседанията на УС;
3. Представя дейностите на КАКТИП пред делови  партньори в страната и чужбина;
4. Изпълнява други задължения, предвидени в Устава или определени от Общото събрание на Сдружението.
(2)   Съпредседателя на УС:
1. Замества и/или подпомага Председателя в дейността му в предвидените съгласно Устава случаи;
2. Представя дейностите  на Сдружението, свързани с взаимодействието  му с  Академични институции  и организации в страната и чужбина;
3. Изпълнява други задължения, предвидени в Устава или определени от Общото събрание на сдружението;
(3)  Изпълнителния Директор на КАКТИП:
1. Координира и ръководи  изпълнението на решенията на УС и/или ОС на Сдружението;
2. Ръководи и отговаря пред  УС и ОС за оперативната ежедневна дейност на Сдружението в изпълнение на целите заложени в Устава и приетите мерки за тяхната реализация.
3. Изпълнява други задължения, предвидени в Устава или определени от Общото събрание и/или Управителния Съвет на Сдружението.
4. Представя на УС ежемесечни отчети за дейността на сдружението.

Глава Пета
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 36. КАКТИП се представлява   от Изпълнителния Директор на Сдружението.

Глава Шеста
ИМУЩЕСТВО

Чл. 37. (1) КАКТИП може да придобива имущество за изпълнение на целите си.
(2) КАКТИП отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.
(3) Членовете на КАКТИП не отговарят за задълженията му извън размера на неплатените членски вноски.

Чл. 38. (1) Членовете на КАКТИП могат да му предоставят недвижими имоти – помещения, под наем.
(2) КАКТИП може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Глава седма
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 39. Ежегодно до края на месец февруари, Управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на ОС.

Чл. 40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на КАКТИП и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл. 41. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до края на съответната финансова година, регистрираният одитор се назначава от Управителния съвет.
(3) Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на редовното Общо събрание.

Чл. 42. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, КАКТИП ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 43. КАКТИП не разпределя печалба.

„Чл. 44. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) При наличие на загуби, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни парични и/или имуществени вноски от пълноправните членове на КАКТИП.  Решението за заплащане на допълнителни парични и/или имуществени вноски се взима със съгласието на всички  пълноправни членове на КАКТИП.

Чл. 45. (изм. решение на ОС от 13/2/2014г) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Пълноправните  членове на КАКТИП и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.“

Глава осма
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. КАКТИП се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на окръжния съд по седалището на КАКТИП в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 47. (1) При прекратяване на КАКТИП се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на КАКТИП.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на КАКТИП. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на КАКТИП, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на КАКТИП.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между членовете на КАКТИП пропорционално на направените от тях членски и други имуществени вноски.
(4) По решение на ОС, взето с мнозинство от 2/3 от членовете на КАКТИП, останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество може да бъде предоставено на трети лица, за да бъде използвано за извършване на дейности, които са идентични или близки до целите на КАКТИП.