Research, Development and Innovation Aerospace Engineering Infrastructure

ASML_logo

ASML_logoOPIC

 

Проект: BG16RFOP002-1.016-0016-C01 „Иновационна инфраструктура за развойна дейност в аерокосмическата индустрия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Главна цел: Създаването и функционирането на такава специализирана развойна инфраструктура за сътрудничество на български МСП и ВУЗ с дейност в областта на космическата индустрия,развитие на човешки ресурс,създаване на иновации и развитие на инженерни способности за участие във високо-технологични международни производствени и бизнес вериги по космоса.

Начало на проекта: 03.07.2020

Край на проекта: 03.07.2022

Обща стойност на проекта: 2 229 413лв., от които европейско съфинансиране: 1 274 970,25 лв. и национално съфинансиране: 224 994,75лв.